Carinske i PDV povoljnosti za HR i EU građane

Koje će biti promjene od 01. srpnja 2013. vezane za putnički promet:
U putničkom prometu od 01. srpnja 2013. godine primjenjivati će se europska regulativa, prema kojoj je dozvoljen prijenos robe iz trećih zemalja za osobne potrebe putnika (nekomercijalna roba) bez naplate carine i PDV-a do vrijednosti 300,00 eura (2200,00 kuna) po putniku, a u zračnom i pomorskom prometu do 430,00 eura (podsjetimo da je trenutno dozvoljen unos u vrijednosti do 1.000,00 kuna).

Dolje navedeni propisi su objavljeni prije ulaska HR u EU. Stoga je navedeno oslobođenje od 1000kuna po osobi.
Od 01. srpnja 2013-e, ulaskom HR u EU prava na oslobođenja automatski rastu sa 1000kuna, na 2200kuna po osobi.

Ovim putem vas samo informišemo o vašim pravima, kao građanima HR i EU.
Pošto mi nismo ovlašteni za tumačenja zakona HR i EU, sve ostale informacije su vam dostupne na:
– portalu www.carina.hr
– ili na brojeve SREDIŠNJEG UREDA CARINSKE UPRAVE (ZAGREB)
CENTRALA:                                                                       01 62 11 300
OPERATIVNO DEŽURSTVO:                                         0800 1222
SEKTOR ZA UNUTARNJI NADZOR I KONTROLU: 01 62 11 245
SEKTOR ZA NADZOR:                                                    01 62 11 340
(na navedene brojeve, možete takođe izvršiti prijavu nepravilnosti, pri radu carinskih organa).

 

zicano  pletivo oslobođenja
www.carina.hr     OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA CARINE ZA FIZIČKE OSOBE

Oslobođenja od plaćanja carine propisana su člankom 187. Carinskog zakona (“Narodne novine”, br. 78/99 – 56/10), odredbama Uredbe o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine (“Narodne novine”, br. 5/07 – 41/10), te odredbama nekih propisa izvan carinskog sustava.
U okviru pojedinih osnova oslobođenja od plaćanja carine, fizičke osobe mogu ostvarivati iste po nekoliko osnova, uz ispunjenje točno propisanih uvjeta i uz provedbu odgovorajućega postupka, koji se ostvaruje ili samo usmeno, ili u redovnom postupku carinjenja.
Neka od oslobođenja od plaćanja carine uključuju i oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost, kada je to predviđeno člankom 12. Zakona o porezu na dodanu vrijednost “Narodne novine”, br. 47/95 – 94/09).

Oslobođenja u putničkom prometu:
Sukladno članku 187. stavak 1. točka 2. Carinskog zakona, te članaka 4. i 5. i 6. Uredbe o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine, fizičke osobe (hrvatski i strani državljani) oslobođene su od plaćanja carine pri unosu svoje osobne prtljage i robe nekomercijalne naravi, koju kao putnici iz inozemstva unose u carinsko područje Republike Hrvatske u svom osobnom prtljagu.

• Roba nekomercijalne naravi:
Predmeti nekomercijalne naravi, u vrsti i količinama koje nisu namijenjene preprodaji, već isključivo osobnim potrebama putnika i članova njegove obitelji, oslobađaju se od plaćanja carine, ukoliko njihova ukupna vrijednost ne prelazi 1000 kuna. Oslobođenje se odnosi i na porez na dodanu vrijednost.
Ovo oslobođenje odnosi se na svakoga putnika pojedinačno, a može se primijeniti jedanput dnevno. Predmeti koji prelaze navedenu svotu ili nemaju značenje osobne prtljage, podliježu obračunu i plaćanju carine i poreza na dodanu vrijednost (kao i eventualno posebnog poreza).
Kako je propisano da se olakšice odnose na predmete koji služe za osobnu uporabu putnika, odnosno uporabu njegove obitelji, moguće je i kumuliranje spomenutog iznosa ukoliko se u prijevoznom sredstvu nalazi nekoliko članova iste obitelji – ali isključivo roditelji, bračni drug i djeca, koji žive u istom domaćinstvu (što se provjerava uvidom u putne isprave), a radi se o raznovrsnim proizvodima očito namijenim njihovim osobnim potrebama, neovisno što je za odnosnu robu ispostavljen samo jedan račun na iznos veći od 1000 kuna.

ČESTA PITANJA:
Zbrajanje prava na oslobođenja u putničkom prometu više osoba:
Roba nekomercijalne naravi, u vrsti i količini koja nije namijenjena preprodaji, već osobnim potrebama putnika i članova njegove obitelji, oslobađa se plaćanja i carine i PDV-a do vrijednosti 1.000,00 kuna. Oslobođenje se odnosi na svaku osobu – putnika. Na robu vrijednosti veće od navedenih potrebno je obračunati carinu i PDV.
Iznimno, u slučaju da se u prijevoznom sredstvu nalazi više osoba – članova iste obitelji, od kojih svaka unosi raznu robu vrijednosti koja ne prelazi 1.000,00 kuna, iako se oslobođenje odnosi na svakoga putnika pojedinačno, isto se može kumulirati, neovisno od činjenice da li je sva roba navedena samo na jednom računu koji glasi na nekog od njih ili svaki putnik posjeduje pojedinačni račun. No, ova kumulacija nije moguća ukoliko iz karaktera, vrste i količine robe nedvojbeno proizlazi kako će ista služiti isključivo za potrebe jedne osobe.
Primjerice, dozvoljava se primjena olakšica i na raznovrsne predmete vrijednosti 3000 kuna, ako su u vozilu tri putnika člana iste obitelji. Na isti način mogu se primijeniti oslobođenja na četiri auto gume vrijednosti do 4000 kuna, ukoliko se u prijevoznom sredstvu nalaze četiri člana iste obitelji, ali isključivo ukoliko su odnosne autogume odgovarajuće prijevoznom sredstvu kojim putnici prelaze granicu. Ukoliko su gume namijenjene za drugo vozilo, putnik mora odgovarajućom ispravom dokazati da je on ili neko od članova obitelji s kojima putuje vlasnik tog drugog vozila.
No, nije moguće jedan predmet dijeliti na više putnika, dakle roba je nedjeljiva, te ukoliko vrijednost jednog predmeta premašuje 1000 kuna, nije moguće razliku vrijednosti prebaciti na drugog putnika, kako bi se primijenila olakšica, već se uvozna davanja moraju obračunati na cijelu vrijednost, dakle nije moguće na dio primijeniti oslobođenja a na razliku obračunati davanja.

 

 

www.carina.hr    INFORMACIJE ZA FIZIČKE OSOBE, PUTNIČKI PROMET

Koje će biti promjene od 01. srpnja 2013. vezane za putnički promet:
U putničkom prometu od 01. srpnja 2013. godine primjenjivati će se europska regulativa, prema kojoj je dozvoljen prijenos robe iz trećih zemalja za osobne potrebe putnika (nekomercijalna roba) bez naplate carine i PDV-a do vrijednosti 300,00 eura (2200,00 kuna) po putniku, a u zračnom i pomorskom prometu do 430,00 eura (podsjetimo da je trenutno dozvoljen unos u vrijednosti do 1.000,00 kuna).

Dolje navedeni propisi su objavljeni prije ulaska HR u EU. Stoga je navedeno oslobođenje od 1000kuna po osobi.
Od 01. srpnja 2013-e, ulaskom HR u EU prava na oslobođenja automatski rastu sa 1000kuna, na 2200kuna po osobi.

 
Unos robe nekomercijalne naravi:
Roba nekomercijalne naravi, u vrsti i količinama koje nisu namijenjene preprodaji, već osobnim potrebama putnika i članova njegove obitelji, oslobađa se od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost, ukoliko njena ukupna vrijednost ne prelazi 1000 kuna. Oslobođenje se odnosi na svakoga putnika pojedinačno, i moguće ga je koristi jednom dnevno. Premašuje li vrijednost jednog predmeta iznos od 1.000,00 kuna, u svrhu ostvarivanja oslobođenja, podjela vrijednosti takvog predmeta nije dozvoljena, niti se njegova vrijednost može dijeliti na dvije ili više osoba, te se mora izvršiti obračun davanja na ukupnu vrijednost predmeta. Pri izračunu vrijednosti robe koja podliježe oslobođenju (1.000,00 kn) ne uračunava se vrijednost prethodno navedenih količina duhana i duhanskih proizvoda, alkohola i alkoholnih pića, vina, piva i kave.
Carinjenje robe u putničkom prometu: Nad predmetima nekomercijalne naravi koju putnik unosi za svoje osobne potrebe i potrebe svoje obitelji, a iznad su vrijednosti od 1000 kuna, provodi se postupak carinjenja, te obračuna i naplate uvoznih davanja. Obračun uvoznih davanja moguće je obaviti na graničnom prijelazu, u tzv. skraćenom postupku, ukoliko vrijednost robe ne premašuje 5.000 kuna, i to primjenom jedinstvene stope carine od 10%. U slučaju da je roba vrijednosti veće od navedene, putnik će se uputiti na provedbu redovnog postupka carinjenja na unutrašnjoj carinarnici. Jedinstvena stopa neće se primijeniti ako putnik zahtijeva da se uvozna carina na robu obračuna po stopi koja je za nju propisana, a unosi se manji broj predmeta koje je moguće jednostavno razvrstati prema carinskoj tarifi, odnosno utvrditi stopu carine. Ukoliko je predmet obračuna carine roba podrijetlom iz zemalja s kojima Republika Hrvatska ima zaključene ugovore o slobodnoj trgovini (to su EU, zemlje EFTA i CEFTA i Turska), po putnikovom zahtjevu se može primijeniti odnosna niža stopa carine ili stopa “slobodno”, i tada se na graničnom prijelazu može ocariniti roba do vrijednosti 1.200 EUR-a. Ova davanja se obračunavaju na posebnom obrascu „Obračun davanja pri uvozu“ Redovni postupak carinjenja pri unutarnjoj robnoj carinskoj ispostavi, provoditi će se u slučajevima kada se unosi roba vrijednosti iznad 5000 kuna (odnosno 1200 EUR-a), te pri prijevozu određenih vrsta roba vozilima za prijevoz robe, kada zbog njene vrste i količine, uredujući carinski službenik osnovano posumnja da se radi o robi komercijalnoga karaktera, kao i uvijek u slučajevima kada putnik nije ujedno i vlasnik vozila.

Nedjeljivost predmeta:
U okviru putničkog prometa s inozemstvom česti su upiti da li se pri unosu jednog predmeta vrijednosti iznad 1000 kuna, može primijeniti oslobođenje od plaćanja carine i PDV-a na jedan dio toga predmeta, dakle do njegove vrijednosti 1000 kuna, a na razliku iznad ove svote eventualno platiti uvozna davanja. Prema carinskim propisima, roba je nedjeljiva, dakle nije moguće na jedan dio vrijednosti jednoga predmeta primijeniti uvozne olakšice, a na dio obračunati uvozna davanja, već se obračun davanja provodi na cjelokupnu vrijednost predmeta.

Kumulacija prava na oslobođenja:
Ako se zbog više vrsta robe koja se nalazi u prtljazi putnika, ista može rasporediti na više osoba koje se nalaze u prijevoznom sredstvu, a radi se o članovima iste obitelji, dozvoljava se oslobođenje od plaćanja uvoznih davanja zbrajanjem iznosa od 1000 kuna za svakoga putnika, neovisno što je za robu ispostavljen samo jedan račun na svotu višu od 1000 kuna. Npr., može se primijeniti oslobođenje na četiri putnika članova iste obitelji u prijevoznom sredstvu iako samo jedan od njih posjeduje račun i to na maksimalno 4000 kuna, a račun se odnosi na više raznovrsnih predmeta manje vrijednosti, pri čemu svaki od spomenutih putnika unosi predmete ukupne vrijednosti do 1000 kuna.

Uvoz auto guma ( u HR carinskim propisima je navedeno kao primjer ):
Uvoz auto guma se pod određenim uvjetima može smatrati robom nekomercijalnog karaktera za osobne potrebe putnika i članova njegove obitelji, koja je oslobođena od plaćanja uvoznih davanja do iznosa 1.000,00 kuna. Ako se u prijevoznom sredstvu nalazi nekoliko članova iste obitelji (to su roditelji, bračni drug i djeca, koji žive u istom kućanstvu, što se provjerava uvidom u putne isprave), a unose se autogume, neovisno što je za odnosnu robu ispostavljen samo jedan račun na iznos veći od 1000 kuna, mogu se primijeniti i oslobođenja pri unosu primjerice zbrajanjem prava na oslobođenje prema broju članova obitelji ali isključivo ukoliko su odnosne autogume odgovarajuće prijevoznom sredstvu kojim putnici prelaze granicu. Ukoliko su gume namijenjene za drugo vozilo, putnik mora odgovarajućom ispravom dokazati da je on ili neko od članova obitelji s kojima putuje vlasnik tog drugog vozila. Također se naglašava da i u ovom slučaju vrijedi pravilo nedjeljivosti jednog predmeta, što znači da ukoliko je jedna guma vrijednosti veće od 1.000,00 kuna, nije moguće podijeliti vrijednost na više članova obitelji, ili obračunati davanja na dio vrijednosti jednog predmeta, već je potrebno obračunati davanja na ukupnu vrijednost pojedinog predmeta (gume).

Ako je predmetna roba kupljena uz korištenje obrasca za povrat PDV-a, uz uvjet da je odnosni obrazac uredno ovjeren od carinske službe druge države, carinsku vrijednost za obračun čini samo neto cijena, dakle uz umanjenje za na računu iskazani odnosno plaćeni porez na dodanu vrijednost. Zbrajanje prava na olakšice može se primijeniti i pri unosu autoguma montiranih na vozilo, ako se iznose neposredno nakon montaže na osobnom automobile, te ako su korištene na relaciji puta od mjesta kupnje do izlaska iz carinskog područja.

NAPOMENA:
Gore navedeni carinski propisi, važe samo u putničkom saobraćaju ( osobno vozilo, osobno vozilo + laka prikolica, putnički kombi ).
Navedena vozila pri ulasku u BiH, moraju posjedovati ZELENE KARTONE.

Pri teretnom saobraćaju, gore navedeni carinski propisi su NEVAŽEĆI.
Stoga se na HR carini pristupa carinjenju i oporezivanju.